Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27
Seznam žáků do 6.tříd - školní rok 2019/2020
28 29 30 31 1
2 3 4 5 6
Sázení stromků u řeky Loučné – třída 2.C
7 8
9 10 11 12 13
Světluška
14 15
16
Adaptační kurzy
17
Adaptační kurzy
SKILL
18
Cyklistický partyzán, přespolní běh
SKILL
19
exkurze Liberec
SKILL
20 21 22
23 24 25
Třídní schůzky 6.tříd
26
exkurze Mělník, Říp, Terezín
27
exkurze Mělník, Říp, Terezín
28 29
30 1 2 3
Třídní schůzky 1. ročníků 15.30 hod.
4 5 6

Fulltextové vyhledávání

IMG_2447.JPG

,,ŠKOLA NANEČISTO“  bude probíhat  vždy ve čtvrtek od  15.30 hod. do 16.45 hod. v uvedené termíny (viz Aktuality) ve třídě na nové budově  I. stupně ZŠ Jiráskova (u Penny Marketu) pod vedením zkušené učitelky/učitele a vychovatelky/vychovatele.

Drobečková navigace

Úvod > Přípravná třída > Činnosti

Činnosti žáků přípravné třídy v jednotlivých předmětech

Literární a jazykové činnosti:

 • učí se pozorně naslouchat (předčítání učitele, poslech CD…) pohádky, příběhy o zvířátkách, o dětech, vyprávění, či sledovat příběh na videu, DVD…, hovořit o slyšené, viděnémnavštěvují divadelní představení
 • seznamují se s knihami, jejich autory, ilustrátory, navštíví několikrát městskou knihovnu
 • učí se básně, říkadla, rozpočitadla zpaměti, procvičují výslovnost
 • rozvíjí si zrak a sluch potřebný pro budoucí čtení (hledají shody a rozdíly na obrázcích, procvičují rozdělování slov na slabiky, uvědomují si, kterou hlásku ve slově slyší první, „čtou“ obrázky v řádku, sloupci, orientují se v nich apod.)
 • rozvíjí řeč a slovní zásobu (pojmenovávají obrázky, vyprávějí, co na nich je…)
 • uvědomují si, že slovo má svůj význam (slova se k sobě významově hodí, nehodí, slova jsou významově opačná,…), nacházejí souvislosti
 • rozvíjejí si dovednosti potřebné pro budoucí psaní (manipulační činnosti k rozvoji jemné motoriky, správné návyky sezení při psaní, správný úchop pastelky, tužky, uvolňování ruky, volný pohyb ruky po papíře,…)

Matematické činnosti

 • orientují se na stránce (co je nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo…)
 • vytvářejí si představu čísla max. do 10 (vytvářejí soubory věcí o daném počtu, přiřazují k souboru vhodnou číslici…)
 • orientují se v číselné řadě max. do 10, co je první, poslední, před, za
 • uvědomují si vztahy více, méně
 • tvoří jednoduché slovní úlohy ze života kolem sebe, jednoduchým úlohám rozumí, modelují je pomocí pomůcek, nacházejí řešení
 • pomocí her s geometrickými tvary se učí je rozlišovat a pojmenovávat
 • základní tvary a různé čáry dokáží nakreslit
 • prostorovou představivost rozvíjejí hrami se stavebnicemi, s tělesy…

Rozumově poznávací činnosti

 • adaptují se co nejpřirozeněji na nové prostředí a život ve škole
 • uvědomují si potřebu základních pravidel pro společné soužití ve škole, třídě, družině a pro vzájemnou komunikaci
 • seznamují se se školou a s okolím školy, učí se v nich orientovat
 • dokáží říci něco o sobě, své rodině
 • začínají se lépe orientovat v čase (den, týden, rok)
 • uvědomují si rok a střídání ročních období v souvislosti s děním v přírodě
 • seznamují se základními zástupci rostlinné a živočišné říše, s jejich způsobem životajsou seznamováni se základy ochrany přírody
 • dokáží pojmenovat základní části svého těla, uvědomují si potřebu péče o své zdraví (denní režim, výživa, hygiena, bezpečnost…)
 • zdokonalují se v sebeobslužných činnostech a vytvářejí si základní pracovní návyky

Hudební činnosti

 • zpívají jednoduché písničky podle svých schopností
 • při hrách rozvíjejí cit pro rytmus (rytmická cvičení, hra na tělo, doprovod rytmickými nástroji…)
 • pohybují se podle hudby (chůze, tanec, volný pohyb…)
 • učí se hudbě naslouchat

Výtvarné činnosti

 • rozvíjejí svou fantazii, estetické cítění
 • učí se pracovat různými technikami, s různými materiály (barvy, suché křídy, voskovky, tuš…)
 • pracují s drobným materiálem (korálky, přírodniny…)
 • učí se nebát se plochy, kterou mají k výtvarnému projevu k dispozici
 • vnímají barvy, uvědomují si odstíny, učí se barvy vhodně kombinovat, míchat apod.

Pracovní činnosti

 • pracují s různými materiály (papír, látky, drátky, modelína, vlna…)
 • zlepšují svou šikovnosti při práci s nůžkami
 • procvičují si manipulační schopnosti při práci se stavebnicemi různého typu
 • učí se přípravě a úklidu pomůcek a udržování svého místa v pořádku

Tělovýchovné činnosti

  • zvládají základní pohybové dovednosti (chůze, poskoky, běh…)
  • zbavují se strachu při překonávání překážek, zlepšují svou obratnost a koordinaci (žebřiny, lavičky, bedna…)
  • učí se manipulovat se základním náčiním a pomůckami (žíněnky, míče, švihadla…)
  • vnímají pohyb podle hudby
  • správný tělesný vývoj podporují vyrovnávacím, protahovacím, relaxačním cvičením
  • mohou se účastnit plaveckého výcviku
  • při vhodných podmínkách se aktivně pohybují venku (hřiště, zahrada, delší chůze – vycházky apod.)