Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29
Podzimní prázdniny
30
Podzimní prázdniny
31
Divadlo Drak Hradec Králové, 7.A, 7.C
1 2 3
4
Sběr papíru
5
Den otevřených dveří 2.
Sběr papíru
6
Sběr papíru
7
Sběr papíru
Třídní schůzky I. stupeň 15.30
8
Sběr papíru
9 10
11
Dopravní výchova
besedy prevence 6.B, 7.B
Třídní schůzky II. stupeň 15.30 hod.
12
Plavecký výcvik
SCIO testy
13
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
besedy prevence 8.B, 9.A
okresní kolo v plavání
SCIO testy 9.B - OSP
Zdravohrátky
14
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
soutěž v ISŠT
výchovný koncert 6.třídy v ZUŠ
Zájezd - Osvětim
15
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
Okresní kolo - florbal
projekce filmu Paměti národa k 17.11.
SCIO testy 9.C OSP, 9.A matematika
16
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
17
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
18
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
19
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
beseda k volbě povolání 9.A a 9.C
20
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
besedy prevence 6.C, 8.C
Florbal dívky IV. kategorie
Vánoční fotografování - 1. stupeň
21
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
beseda k volbě povolání 9.B
Exkurze 7.C - Východočeské muzeum Pardubice
22
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
Bubnování - 1.stupeň
Soutěž o zlaté kladívko
23
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
24
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
25
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
Beseda pro rodiče - kyberšikana
26
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
27
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
besedy prevence 6.D, 9.C
Vánoční dílny v ŠD
28
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
Vánoční dílny v ŠD
29
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
florbal 8. a 9.tříd, okrskové kolo
30
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek
1
Krabice od bot - náměty na vhodný dárek

Fulltextové vyhledávání

 

 krabice od bot.PNG  
Pokud chcete udělat radost alespoň jednomu dítěti z dětského domova, připojte se k nám. Náměty na vhodné dárky naleznete v aktualitách.
Děkujeme.

Příměstský lyžařský kurz 1. stupně

již je plně obsazen!!!

  

Drobečková navigace

Úvod > Přípravná třída > Činnosti

Činnosti žáků přípravné třídy v jednotlivých předmětech

Literární a jazykové činnosti:

 • učí se pozorně naslouchat (předčítání učitele, poslech CD…) pohádky, příběhy o zvířátkách, o dětech, vyprávění, či sledovat příběh na videu, DVD…, hovořit o slyšené, viděnémnavštěvují divadelní představení
 • seznamují se s knihami, jejich autory, ilustrátory, navštíví několikrát městskou knihovnu
 • učí se básně, říkadla, rozpočitadla zpaměti, procvičují výslovnost
 • rozvíjí si zrak a sluch potřebný pro budoucí čtení (hledají shody a rozdíly na obrázcích, procvičují rozdělování slov na slabiky, uvědomují si, kterou hlásku ve slově slyší první, „čtou“ obrázky v řádku, sloupci, orientují se v nich apod.)
 • rozvíjí řeč a slovní zásobu (pojmenovávají obrázky, vyprávějí, co na nich je…)
 • uvědomují si, že slovo má svůj význam (slova se k sobě významově hodí, nehodí, slova jsou významově opačná,…), nacházejí souvislosti
 • rozvíjejí si dovednosti potřebné pro budoucí psaní (manipulační činnosti k rozvoji jemné motoriky, správné návyky sezení při psaní, správný úchop pastelky, tužky, uvolňování ruky, volný pohyb ruky po papíře,…)

Matematické činnosti

 • orientují se na stránce (co je nahoře, dole, uprostřed, vlevo, vpravo…)
 • vytvářejí si představu čísla max. do 10 (vytvářejí soubory věcí o daném počtu, přiřazují k souboru vhodnou číslici…)
 • orientují se v číselné řadě max. do 10, co je první, poslední, před, za
 • uvědomují si vztahy více, méně
 • tvoří jednoduché slovní úlohy ze života kolem sebe, jednoduchým úlohám rozumí, modelují je pomocí pomůcek, nacházejí řešení
 • pomocí her s geometrickými tvary se učí je rozlišovat a pojmenovávat
 • základní tvary a různé čáry dokáží nakreslit
 • prostorovou představivost rozvíjejí hrami se stavebnicemi, s tělesy…

Rozumově poznávací činnosti

 • adaptují se co nejpřirozeněji na nové prostředí a život ve škole
 • uvědomují si potřebu základních pravidel pro společné soužití ve škole, třídě, družině a pro vzájemnou komunikaci
 • seznamují se se školou a s okolím školy, učí se v nich orientovat
 • dokáží říci něco o sobě, své rodině
 • začínají se lépe orientovat v čase (den, týden, rok)
 • uvědomují si rok a střídání ročních období v souvislosti s děním v přírodě
 • seznamují se základními zástupci rostlinné a živočišné říše, s jejich způsobem životajsou seznamováni se základy ochrany přírody
 • dokáží pojmenovat základní části svého těla, uvědomují si potřebu péče o své zdraví (denní režim, výživa, hygiena, bezpečnost…)
 • zdokonalují se v sebeobslužných činnostech a vytvářejí si základní pracovní návyky

Hudební činnosti

 • zpívají jednoduché písničky podle svých schopností
 • při hrách rozvíjejí cit pro rytmus (rytmická cvičení, hra na tělo, doprovod rytmickými nástroji…)
 • pohybují se podle hudby (chůze, tanec, volný pohyb…)
 • učí se hudbě naslouchat

Výtvarné činnosti

 • rozvíjejí svou fantazii, estetické cítění
 • učí se pracovat různými technikami, s různými materiály (barvy, suché křídy, voskovky, tuš…)
 • pracují s drobným materiálem (korálky, přírodniny…)
 • učí se nebát se plochy, kterou mají k výtvarnému projevu k dispozici
 • vnímají barvy, uvědomují si odstíny, učí se barvy vhodně kombinovat, míchat apod.

Pracovní činnosti

 • pracují s různými materiály (papír, látky, drátky, modelína, vlna…)
 • zlepšují svou šikovnosti při práci s nůžkami
 • procvičují si manipulační schopnosti při práci se stavebnicemi různého typu
 • učí se přípravě a úklidu pomůcek a udržování svého místa v pořádku

Tělovýchovné činnosti

  • zvládají základní pohybové dovednosti (chůze, poskoky, běh…)
  • zbavují se strachu při překonávání překážek, zlepšují svou obratnost a koordinaci (žebřiny, lavičky, bedna…)
  • učí se manipulovat se základním náčiním a pomůckami (žíněnky, míče, švihadla…)
  • vnímají pohyb podle hudby
  • správný tělesný vývoj podporují vyrovnávacím, protahovacím, relaxačním cvičením
  • mohou se účastnit plaveckého výcviku
  • při vhodných podmínkách se aktivně pohybují venku (hřiště, zahrada, delší chůze – vycházky apod.)